Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden satis&fy event productions b.v.

Artikel 1 – Algemene Bepalingen en Toepasselijkheid

satis&fy Event Productions B.V. (hierna te noemen “satis&fy”) is een full-service-aanbieder voor evenemententechniek en beursbouw. Op alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen afkomstig van satis&fy en op alle overeenkomsten, die tussen satis&fy en de klant worden gesloten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden slechts, indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes en Overeenkomst

1. De door satis&fy opgestelde offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat satis&fy de door de klant voor akkoord ondertekende offerte of opdrachtbevestiging binnen de daarin vermelde termijn (per e-mail of per post) retour heeft ontvangen, danwel op het moment dat satis&fy een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 – Privacy

1. satis&fy verwerkt (persoons)gegevens die door de klant aan satis&fy in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. De klant stemt ermee in, dat ook na beëindiging van de contractuele relatie gegevens van opdrachtnemer ten behoeve van het onderhouden van de klantenrelatie worden bewaard.

2. De inhoud van elektronische gegevensdragers of overige data die satis&fy ter uitvoering van de betreffende opdracht ter beschikking worden gesteld teneinde deze te verwerken of om deze voor derden toegankelijk te maken, worden door satis&fy direct na voltooiing van de opdracht van de gegevensdragers van satis&fy verwijdert. Vorenbedoelde data zullen uitsluitend worden gearchiveerd, indien de klant een schriftelijk verzoek daartoe aan satis&fy heeft verstrekt voordat de opdracht is voltooid.

Artikel 4 – Betaling en Opschorting

1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opschorting of verrekening door de klant wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van satis&fy is niet toegestaan. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim en is satis&fy gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van een door satis&fy bedongen vooruitbetaling, dan is satis&fy voorts gerechtigd te bedingen, dat het totale bedrag, dat als tegenprestatie voor de algehele uitvoering van de opdracht verschuldigd zal zijn, bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, danwel dat voor dit bedrag afdoende zekerheid wordt gesteld.

3. Vanaf het moment van het intreden van verzuim van de klant, is de klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien satis&fy invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.

Artikel 5 – Onderzoek, Reclames

1. De klant dient in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en of diensten terstond bij ontvangst respectievelijk uitvoering daarvan te controleren en eventuele tekortkomingen onmiddellijk aan satis&fy te melden. Klachten met betrekking tot tekortkomingen die niet direct zichtbaar waren dienen onverwijld  nadat de klant deze heeft ontdekt respectievelijk redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan satis&fy te worden gemeld, echter uiterlijk binnen acht dagen na levering van de zaken respectievelijk na voltooiing van de betreffende diensten.

2. Klachten naar aanleiding van een factuur dienen binnen 7 dagen na verzending van de factuur aan satis&fy te worden gemeld.

3. Indien de klant niet binnen de in de voorgaande leden gestelde termijn heeft gereclameerd, wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen.

4. De klant is aansprakelijk voor schade die aan zaken van satis&fy en/of derden ontstaat ten gevolge van de omstandigheid dat reclames door de klant verwijtbaar niet of te laat aan satis&fy en of derden zijn gemeld.

5. Indien zaken van satis&fy in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bij derden worden geplaatst, geschied dit geheel voor rekening en risico van de klant. De klant zal satis&fy vrijwaren voor aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met vorenbedoelde plaatsing van de zaken van satis&fy. Het voorgaande is slechts anders, indien satis&fy terzake van de aanspraken een verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 6 – Medewerking Klant/Locatie

1. De klant dient voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen, dat de locatie waar de prestatie door satis&fy dient te worden verricht, geschikt is voor de beoogde doeleinden. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken draagt de klant – voor zover van toepassing – zorg voor de benodigde wettelijke vergunningen en/of vergelijkbare voorwaarden die door derden worden gesteld.

2. Indien de prestatie van satis&fy op de door de klant gewenste locatie uitsluitend kan worden geleverd door middel van extra werkzaamheden (waarin in de overeenkomst niet is voorzien), dan is satis&fy gerechtigd, deze extra werkzaamheden aan de klant in rekening te brengen. satis&fy zal de klant in voorkomende gevallen – en onder verwijzing naar deze regeling – hierover informeren en de kosten van de extra ter uitvoering van de overeenkomst benodigde prestaties becijferen.

3. Indien in de overeenkomst een bepaalde periode voor het gebruik van de locatie is overeengekomen en de klant de locatie ook na afloop van deze periode blijft gebruiken, wordt het contract niet voor de duur van dat gebruik verlengd. De klant is evenwel voor de duur dat de locatie in strijd met de overeenkomst is gebruikt een gebruiksvergoeding verschuldigd op basis van de prijsstelling, die in de overeenkomst is gehanteerd.

4. Het in lid 3 bepaalde is eveneens van toepassing, indien de klant satis&fy bij de afbouw respectievelijk het verwijderen van voor de uitvoering van de overeenkomst door satis&fy gebruikte zaken belemmert of belet. De klant kan zich ten aanzien van deze zaken niet op retentierecht beroepen.

5. De regelingen in de leden 3 en 4 van dit artikel laten eventuele rechten van satis&fy op vergoeding van de door satis&fy in dat verband geleden schade onverlet.

Artikel 7 – Tussentijdse Opzegging

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant om redenen, die niet aan satis&fy zijn toe te rekenen, blijft de klant – met in achtneming van lid 2 – verplicht, de contractueel overeengekomen tegenprestatie voor de door satis&fy te leveren diensten te betalen.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van opzegging van de overeenkomst door de klant zullen de volgende kosten worden berekend:
In geval van opzegging tot 4 weken voor aanvang van het event: 50% van het totale, bij volledige uitvoering van de overeenkomst door de klant verschuldigde bedrag, danwel de werkelijk reeds door satis&fy gemaakte kosten, indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage.
In geval van opzegging tot 2 weken voor aanvang van het event: 75% van vorenbedoeld bedrag, danwel de werkelijk reeds door satis&fy gemaakte kosten, indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage.
In geval van opzegging tot 1 week voor aanvang van het event: 90% van vorenbedoeld bedrag, danwel de werkelijk reeds door satis&fy gemaakte kosten, indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage.
In geval van opzegging minder dan een week voor aanvang van het event: 100% van vorenbedoeld bedrag.
Anderszins 25%
Indien de klant het event uitstelt wordt dit gezien als een opzegging tenzij in onderlinge overeenstemming met satis&fy een nieuwe eventdatum vastgesteld wordt waarop het event doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.

3. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van de overeengekomen prestatie respectievelijk de uitvoering van de prestatie door gebrek aan medewerking belet en – ondanks ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gegund om deze medewerking alsnog te verlenen – blijft beletten, is de regeling uit lid 2 ten aanzien van het verschuldigde bedrag van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – Garantie

1. Indien en voor zover de klant – met inachtneming van artikel 5 – naar het oordeel van satis&fy terecht reclameert, is satis&fy bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende prestatie voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

2. satis&fy zal pas in verzuim zijn ten aanzien van de verplichtingen omschreven in lid 1, indien een schriftelijke ingebrekestelling van de klant satis&fy heeft bereikt, waarbij aan satis&fy een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en die termijn is verstreken, zonder dat nakoming heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 – Beperking Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van satis&fy voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

2. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het voorgaande lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de klant ter zake van (het deel van) de betreffende overeenkomst aan satis&fy verschuldigde en voldane honorarium, zulks tot een maximum van € 50.000,–.

3. De klant vrijwaart satis&fy tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij vorenbedoelde aanspraken verband houden met een toerekenbare tekortkoming van satis&fy. Ook door satis&fy gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden komen voor rekening van de klant.

4. De in de voorgaande leden van dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van satis&fy en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt enig recht van de klant op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor satis&fy aansprakelijk is.

Artikel 10 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, stroom-, ict- en technische storingen, extreme weersomstandigheden en vanwege de overheid ingelaste veiligheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren danwel geheel verhinderen.

2. Voor zover satis&fy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is satis&fy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Klant

1. De klant is aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van de ter beschikking gestelde zaak.

2. De klant dient de zaken voor eigen rekening te verzekeren (tegen beschadiging, verlies, diefstal, vandalisme enz.) en verzekerd te houden gedurende de periode dat deze zaken overeenkomstig de contractuele afspraken ter beschikking staan van de klant.

3. satis&fy is gerechtigd, de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk het ter beschikking stellen van de betreffende zaak op te schorten totdat – naar tevredenheid van satis&fy – een bewijs van verzekeringsdekking is overgelegd.

Artikel 12 – Aanvullende Bepalingen i.g.v. Koop

Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door satis&fy zaken aan de klant worden verkocht, dan gelden hierbij in aanvulling de in dit artikel opgenomen bepalingen.

1. De zaken blijven eigendom van satis&fy totdat de koopprijs volledig en definitief aan satis&fy is betaald.

2. Indien de in dit artikel bedoelde zaken nieuw zijn, dan wordt een garantie van 12 maanden verstrekt.

3. In geval van verkoop van tweedehands zaken wordt ten aanzien van deze zaken geen garantie verstrekt. De klant koopt deze zaken in de staat waarin deze zich bevinden.

4. De bepalingen uit artikel 5, 8 en 9 zijn op de voorgaande leden onverminderd van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende Bepalingen i.g.v. Verhuur

Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door satis&fy roerende zaken aan de klant worden verhuurd, dan gelden hierbij in aanvulling de in dit artikel opgenomen bepalingen.

1. Behoudens schriftelijke andersluidende afspraken, dient de klant de gehuurde zaken voor eigen rekening en risico bij satis&fy op te halen en aan het einde van de overeengekomen huurperiode weer bij satis&fy af te leveren.

2. De klant zal de zaken (doen) behandelen op een wijze die een goede huisvader betaamt en de zaken op afdoende wijze (tegen diefstal, verlies en schade) verzekeren en verzekerd houden.

3. De klant is aansprakelijk voor schade aan, en verlies of diefstal van de zaken gedurende de in lid 1 bedoelde periode en zal satis&fy vrijwaren voor eventuele aanspraken in dit verband van derden.

4. Alle zaken moeten in de originele staat teruggebracht worden: reparaties, of andere wijzigingen door de klant of derden aangebracht aan de zaken zijn niet toegestaan behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van satis&fy. Indien in strijd met deze bepaling wordt gehandeld, zullen alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten op de klant worden verhaald. Verlate retour van de gehuurde zaken wordt doorberekend aan de klant, vermeerderd met de extra kosten die hieruit voortvloeien.

5. De bepalingen uit artikel 5, 8 en 9 zijn op de voorgaande leden onverminderd van toepassing.

Artikel 14 – Forumkeuze en Toepasselijk Recht

1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van satis&fy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft satis&fy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

2.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij satis&fy partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Enige vorderingen van de klant ontstaan uit of in verband met enige offerte, bestelling of overeenkomst verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van de levering en/of uitvoering van de dienst.

Artikel 15 – Salvatorische Clausule

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onjuist is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen uit de algemene voorwaarden. Partijen zullen de ongeldige of strijdige bepaling vervangen door een geldige bepaling, die het oorspronkelijk beoogde doel het beste dient.